Lykke valmennusten yleiset ehdot | Liikuntakeskus LYKKE

LYKKE VALMENNUSTEN YLEISET EHDOT


1) LYKKE valmennus -ASIAKASSOPIMUS (myöhemmin valmennussopimus)


Valmennussopimus on tehtävä kirjallisesti osapuolten kesken. Valmennussopimuksen osapuolet ovat palvelun tarjoaja (myöhemmin ’Toimittaja’) ja palvelun käyttäjä (myöhemmin ’Asiakas’). Valmennussopimus katsotaan tehdyksi ja se tulee voimaan molempien osapuolten allekirjoitettua valmennus- sopimuksen. Valmennussopimus ja siihen kuuluvat LYKKE valmennus- palvelut ovat henkilökohtaisia, eikä Asiakas voi siirtää niitä toiselle henkilölle ilman Toimittajan kirjallista suostumusta. Toimittajalla sen sijaan on oikeus osoittaa Asiakkaalle henkilö, joka vastaa valmennus- sopimukseen kuuluvien LYKKE valmennus- palveluiden toteuttamisesta Asiakkaalle. Yrityksen edustaja tai toinen yksityishenkilö voi ostaa Asiakkaalle Toimittajan tarjoamia valmennus- palveluita, jolloin sopimuksen allekirjoittanut yritys tai yksityishenkilö vastaa valmennus -sopimuksen tekemisestä ja kaikista valmennus- sopimukseen liittyvistä maksuista. Asiakas kuitenkin sitoutuu käyttäytymään tämän valmennussopimuksen ehtojen mukaisesti.


2) LYKKE valmennussopimuksen VOIMASSAOLO


LYKKE valmennussopimus perustuu tapaamiskertoihin, jotka on käytettävä 3-12 kk kuluessa riippuen valmennus paketista. Ensimmäinen erä valmennuksesta tulee aina olla maksettu ennen ensimmäistä valmennus tapaamista.
Määräaikainen valmennus- sopimus on voimassa valmennus- sopimukseen kirjatun sopimuskauden ajan eikä sitä voida irtisanoa. Määräaikainen sopimus päättyy sopimuskauden päätteeksi tai mikäli valmennus- sopimus puretaan tämän sopimuksen yleisten ehtojen mukaisesti. Määräaikaiseen valmennus- sopimukseen kuuluvat LYKKE valmennus- palvelut ovat voimassa sopimukseen määritellyn sopimuskauden ajan ja mikäli Asiakas ei käytä valmennus tapaamisia sopimuskauden aikana niin tapaamiset katsotaan vanhentuneeksi eikä niitä hyvitetä Asiakkaalle.


3) LYKKE valmennus- palveluiden HINNAT


Valmennus palveluiden hinnat määräytyvät Toimittajan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.


4) MAKSUTAVAT


Toimittaja määrittelee hyväksymänsä maksutavat. Hyväksytyt maksutavat valmennuspalveluihin ovat: korttimaksu, liikuntaraha sekä e-lasku.


5) VALMENNUSSOPIMUKSEN JÄÄDYTTÄMINEN


Valmennussopimus voidaan jäädyttää yhden (1) – kahdentoista (12) Valmennuskuukauden ajaksi Asiakkaan tai Toimittajan ehdotuksesta. Jäädytyksen aikana Asiakkaan maksuvelvollisuus keskeytyy eikä Toimittajalla ole velvollisuutta tuottaa Asiakkaalle valmennus- palveluita. Mahdollisesti aikaisemmin veloitettuja maksuja ei palauteta, vaan ne luetaan tulevien maksujen hyväksi. Määräaikaista valmennus- sopimusta jatketaan alkuperäisen sopimuskauden päätyttyä jäädytysjaksoa vastaavan ajan. PT-sopimuksen jäädyttämisestä tulee sopia Asiakkaan ja Toimittajan välillä etukäteen kirjallisesti, paitsi tapaturman tai äkillisen sairastapauksen johdosta, jolloin Asiakkaan tulee sopia siitä Toimittajan kanssa heti kun se on kohtuudella odotettavissa mahdollista.


6) TAPAAMISTEN PERUUTUKSET


Asiakas sitoutuu noudattamaan Toimittajan kanssa ennalta sovittuja yhteisiä tapaamisaikoja valmennus- palveluiden osalta. Mikäli Asiakas myöhästyy tai jättää saapumatta ennalta sovittuun tapaamiseen niin hänelle ei korvata käyttämättä jäänyttä osaa tapaamisajasta. Edellä mainitusta poiketen Asiakas voi tapauskohtaisesti sopia Toimittajan kanssa, että heidän yhteinen tapaamisajankohta pyritään siirtämään toiseen, molemmille osapuolille soveltuvaan ajankohtaan. Toimittaja varaa oikeuden korvaavan tapaamisajankohdan ehdottamiselle omien vapaana olevien työaikojensa puitteissa ja Asiakkaan tulee ymmärtää, että kaikissa tapauksissa ei pystytä osoittamaan molemmille osapuolille soveltuvaa korvaavaa tapaamisajankohtaa, jolloin tapaaminen jää käyttämättä eikä sitä korvata Asiakkaalle. Asiakkaan tulee pyytää Toimittajalta yhteisen tapaamisajankohdan siirtoa viimeistään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen tapaamisajankohdan alkamista. Toimittajalla ei ole edellä mainittujen ehtojen täyttyessä oikeutta estää tapaamisajankohdan siirtoa muutoin kuin perustellusta syystä. Yhteisen tapaamisajankohdan siirto ei ole mahdollista Asiakkaan toimesta, mikäli valmennus- sopimuksen kohteena ovat Toimittajan tuottamat LYKKE pienryhmävalmennuspalvelut.


7) VALMENNUSSOPIMUKSEN PURKAMINEN


Asiakkaalla on oikeus purkaa valmennus- sopimus välittömästi häntä koskevan poikkeuksellisen
ja yllättävän tapahtuman, kuten vakavan sairauden tai pysyvän vamman vuoksi kesken sopimuskauden, mikäli valmennus- sopimuksen jäädyttäminen ei olisi kyseisessä tilanteessa perusteltua. Asiakkaan tulee toimittaa toimittajalle virallinen todistus, kuten lääkärintodistus, mainitunlaisesta purkuperusteesta. Asiakkaalla on oikeus purkaa valmennus- sopimus välittömästi myös silloin, kun Toimittaja olennaisesti rikkoo valmennus- sopimusta. Toimittajalla on oikeus purkaa valmennus- sopimus välittömästi asiakkaan olennaisesti rikkoessa valmennus- sopimusta.


8) SAATAVIEN PERINTÄ


Asiakkaan tulee suorittaa valmennus- sopimuksen mukainen maksu eräpäivään mennessä. Jos Asiakas ei ole suorittanut valmennus- sopimuksen mukaista maksua eräpäivään mennessä, Toimittaja lähettää Asiakkaalle muistutuslaskun neljäntoista (14) päivän kuluttua eräpäivästä. Muistutuksesta aiheutuvat kulut peritään Asiakkaalta. Jos laskua ei muistutuslaskun eräpäivään mennessä makseta, siirretään saatava perintään. Saatavan siirryttyä perintään Toimittajalla on oikeus keskeyttää valmennus- sopimus Asiakkaan maksun laiminlyöntiä vastaavaksi ajaksi. Keskeytyksestä huolimatta Asiakkaan maksuvelvollisuus säilyy ennallaan. Toimittajalla on oikeus periä Asiakkaalta Suomen korkolain (633/1982) 4 §:n mukaista viivästyskorkoa ensimmäisestä eräpäivästä alkaen.


9) HENKILÖTIEDOT


Toimittaja käsittelee Asiakkaalta saamiaan henkilötietoja EU:n tietosuoja asetuksen ja muun tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti (Tietosuojalaki/ 2018). Asiakassopimuksen allekirjoittamalla Asiakas hyväksyy suoramarkkinointipostin vastaanottamiseen toimittajalta eli Toimittaja voi lähettää tuotteita ja palveluitaan koskevia tiedotteita ja suoramarkkinointipostia asiakkaalle. Asiakas voi kuitenkin milloin tahansa ilmoittaa suostumuksensa rajoittamisesta tai sen peruuttamisesta.


10) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT


Valmennus-sopimuksen voimassaolon aikana toteutettavat harjoitukset tapahtuvat Asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskiä. Asiakas ei saa harjoitella alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen doping-aineiden vaikutuksen alaisena. Toimittajalla on oikeus kieltäytyä tuottamasta valmennus- palveluita Asiakkaalle, jos on ilmeistä, että Asiakas rikkoo tässä sopimuksessa mainittuja turvallisuussääntöjä.


11) MUUT EHDOT

​​​​​​​
Valmennus-sopimukseen sisältyy ainoastaan sopimukseen kirjatut LYKKE valmennus- palvelut. Asiakas on velvollinen maksamaan itse mahdolliset muut kustannukset, kuten esimerkiksi tila- ja välinevuokran.